Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2012

3712 6643
Tags: quote
Reposted fromstonerr stonerr viasegritta segritta

July 30 2012

4831 e0ea
Tags: quote
Reposted fromcountingme countingme viainaya inaya

July 23 2012

3785 5d40
Tags: quote

April 13 2012

3274 a7f6
Tags: quote
Reposted fromatheism atheism
9926 65d6 600
Tags: quote
Reposted fromatheism atheism
5998 a0dc
Tags: quote
Reposted fromesad esad viaatheism atheism

April 08 2012

1333 a20b
Tags: quote
Reposted fromtousledmonkey tousledmonkey

March 26 2012

6439 74f9 600
Tags: quote
Reposted fromarkaron arkaron
7583 71e2
Tags: quote
7912 a622
Tags: quote
Reposted fromlay lay
You’re always haunted by the idea you’re wasting your life.
— Chuck Palahniuk
Tags: quote
Reposted fromwsukience wsukience
Unless you can surround yourself with as many beautiful things as you can afford, I don't think life has very much meaning.
— Christopher Plummer
Tags: quote
Reposted fromescapism escapism

March 23 2012

Bolesław Prus - Nikt nie wie, o czym są jego książki, ale każdy wie, dlaczego ich nie czyta.
— Nonsensopedia, "Pisarz"
Tags: quote

March 05 2012

Nasze myśli nie ograniczają się tylko do tego, co spostrzegamy czy mówimy. Mamy sekretne korytarze schowane za ścianami, ukryte szafy, tajemne szuflady. Gromadzimy tam niekiedy nasze żale, ambicje, lęki. Wszystko jest w porządku do czasu, aż któregoś dnia zabezpieczenia puszczają i to tryska na zewnątrz, wychodzi. Wówczas można się obawiać najgorszego
— Eric-Emmanuel Schmitt "Kobieta w lustrze"
Tags: quote
Reposted frommuczalucza muczalucza
6892 0683
Tags: quote
Reposted frombluecat bluecat

January 04 2012

Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego człowieka.
— Aldous Huxley
Tags: quote
Reposted fromstonerr stonerr viatbtf tbtf

January 03 2012

Czasami zastanawiam się, na ile nauczyliśmy się żyć z telewizji. Jak należy chodzić, mówić, głaskać, czuć. Czasami boję się, że nie doceniamy skali zjawiska. Że nie kochamy, tylko recytujemy jakieś kwestie zasłyszane dawno w „Dynastii”, którymi odbijać będzie się nam już do końca.
— Dorota Masłowska
Tags: quote
Reposted bytbtfnotforgetme
7132 4f8b
Tags: quote
Reposted fromchemist chemist viaheks heks

January 02 2012

7497 5185 600
Tags: quote
Reposted fromkamchatka kamchatka viamrzulczyk mrzulczyk
5527 7d0a
Tags: quote
Reposted fromflorencio florencio viamrzulczyk mrzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl