Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2012

1601 46ee
Tags: fact
Reposted fromSilentPit SilentPit via1911 1911

July 13 2012

7423 7880
Tags: fact
Reposted fromsv sv

July 10 2012

2064 a96f
Tags: fact
Reposted fromsober sober viaZielaczek Zielaczek

July 06 2012

7698 382c
Tags: fact

June 24 2012

5465 531a
Tags: fact
Reposted fromLorenorZ LorenorZ viasegritta segritta

March 26 2012

8229 094a
Tags: fact
Reposted frompvtmoony pvtmoony

March 16 2012

9603 51b6 600
Tags: fact
Reposted fromnishe1 nishe1 viathomass thomass
3510 0097
Tags: fact gif
Reposted fromgruetze gruetze viathomass thomass

March 12 2012

2351 4f86
Tags: fact

March 03 2012

0393 2d35
Tags: fact
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaZielaczek Zielaczek

February 15 2012

5070 e8f1
Tags: fact
Reposted fromtaw taw viaBBart BBart

January 04 2012

5468 f52f
Tags: fact
Reposted fromstinks stinks

January 03 2012

4149 b28b
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Tags: fact
Reposted fromzusia zusia viaheks heks
0551 128a
Tags: fact
Reposted fromMaddoxx Maddoxx
0706 af87
Tags: fact
Reposted fromTriforce Triforce

January 02 2012

7781 b41d 600
Tags: fact
Reposted fromMafea Mafea viamrzulczyk mrzulczyk

January 01 2012

Byłoby silnie dysonansowe jednoczesne utrzymywanie przekonań: „Wkładam w pisanie Wikipedii tyle czasu i wysiłku, robię to za darmo i kosztem innych moich celów” oraz „Wikipedia jest przedsięwzięciem bezsensownym, nieistotnym, zbędnym i głupim”. W związku z tym osoby, które wkładają w tę działalność wiele wysiłku będą też przekonywać siebie (bardziej niż inni), że jest to działanie wyjątkowo ważne i sensowne.
— wikipedia
Tags: fact

December 11 2011

Solipsyzm

Tags: fact

December 06 2011

"(...)Badania nad szachistami pokazały na przykład, że tuż przed rozwiązaniem zadania szachowego oczy szachisty wykonują takie ruchy, które świadczą, że w umyśle już jest gotowe rozwiązanie. Szachista jest go jednak jeszcze nieświadomy (szachista jeszcze nie doznał zjawiska "aha!")".
— wiki, "Inkubacja"
Tags: fact

December 05 2011

3939 0d1b
Tags: fact
Reposted frommonkeyvault monkeyvault
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl