Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

7390 27af 750
Reposted fromvolldost volldost viaczinok czinok
4104 84b1
Reposted fromsebazet sebazet viaczinok czinok

April 24 2017

7205 248e

April 15 2017

Play fullscreen

Stairway to Heaven Guitar Solo with Theremin

Reposted fromprimeval primeval
8803 a77f 750
Reposted fromFlau Flau
3174 36c6
Reposted frompffft pffft viaitjen itjen
1061 34fa
Reposted fromFlau Flau viaitjen itjen

April 12 2017

1538 1c3a
Reposted fromkimik kimik viajazziee jazziee

April 10 2017

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapierdolony pierdolony
3140 a7b3

April 08 2017

5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viatosiaa tosiaa
0993 690b 750
Reposted fromscience science
7000 aa69

April 04 2017

8295 af0c 750
Reposted fromjankoza jankoza viaZielaczek Zielaczek
4843 4442
Reposted frommeem meem viaZielaczek Zielaczek
7830 9733 750
Reposted fromkatsiu katsiu vialexxie lexxie

April 02 2017

0895 5958
Reposted fromlukster lukster
4662 4e09 750
Reposted fromzelbekon zelbekon viaczinok czinok
6132 88f4
Reposted fromtichga tichga viaitjen itjen

March 25 2017

Zawsze byłam idealistką i każdy, nawet najmniejszy gest dla ludzkości utwierdzał mnie w przekonaniu, że buduję lepszy świat.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl