Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

2153 cad6 750

August 12 2017

5287 d82e
Reposted byniedobrzeki-adipomidorowabezmakaronu
Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto się bawić. Tacy ludzie mają swoje specjalne miano – nazywamy ich GENIUSZAMI.
— Glenn Doman
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss
2749 2928
Reposted fromfungi fungi

August 11 2017

3940 9b0c 750

August 10 2017

3003 85a4
Reposted frommachinae machinae

August 09 2017

3586 d405 750
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaczinok czinok

August 04 2017

0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
4668 bfa5
Reposted fromDosAmp DosAmp viamefir mefir
8486 0aaf
Reposted fromhighringo highringo viazakazane zakazane

August 02 2017

1345 208c
Reposted fromtfu tfu viaczinok czinok
1015 45ed
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viajazziee jazziee
1634 fd4b 750

Martin Sharp, “Exploding Hendrix,” 1968

0520 8f1e
Fourier Transformation bei zunehmender Frequenz
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viajazziee jazziee
6362 04ba
Reposted fromtfu tfu viajazziee jazziee
5525 2c44
Reposted fromLittleJack LittleJack viajazziee jazziee
3519 cb90
Reposted fromfungi fungi viadecay decay
2879 22d9
Reposted fromgreensky greensky viaczinok czinok
8215 23a2
Reposted fromxanth xanth viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl