Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

2443 9576
Reposted fromblindtext blindtext viaitjen itjen

August 28 2017

3688 b021 750
Reposted fromtfu tfu viaczinok czinok

August 27 2017

1024 8fcb
Reposted fromMeshirr Meshirr
1556 1996 750
2368 1bc5
Reposted fromikhakima ikhakima

August 22 2017

2451 1b3d

August 21 2017

7351 fec5
Reposted fromxanth xanth viaczinok czinok
5727 538f
Reposted fromkopytq kopytq viaczinok czinok
8317 88a0
Reposted frompankamien pankamien viaczinok czinok
7481 5f1b
Reposted fromArtifexExMachina ArtifexExMachina viaczinok czinok
8389 9127
Reposted fromgruetze gruetze viaitjen itjen

August 16 2017

2153 cad6 750

August 12 2017

5287 d82e
Reposted byki-adiniedobrzepomidorowabezmakaronu
Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto się bawić. Tacy ludzie mają swoje specjalne miano – nazywamy ich GENIUSZAMI.
— Glenn Doman
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss
2749 2928
Reposted fromfungi fungi

August 11 2017

3940 9b0c 750

August 10 2017

3003 85a4
Reposted frommachinae machinae

August 09 2017

3586 d405 750
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaczinok czinok

August 04 2017

0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
4668 bfa5
Reposted fromDosAmp DosAmp viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl